Dutch
Voorwaarden bemiddeling – Uw Poolse tolk | Voor al uw Poolse vertalingen

Algemene Voorwaarden Uw Poolse Tolk voor bemiddeling

Uw Poolse Tolk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72026774 en is gevestigd aan de Houthakkersweg 52 (8091 DB) te Wezep.

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
2. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
3. Opdrachtgever: de Consument die een bemiddelingsovereenkomst (op afstand) aangaat met Uw Poolse Tolk.
4. Leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en diensten levert aan Opdrachtgever.
5. Bemiddelaar: bemiddelaar tussen Opdrachtgever en Leverancier, hierna: Uw Poolse Tolk.
6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod tot het bemiddelen en verrichten van diensten door Uw Poolse Tolk.
7. Diensten: Uw Poolse Tolk bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier of sluit uit naam van Opdrachtgever een overeenkomst met Leverancier.
8. Bemiddelingsovereenkomst (op afstand): de bemiddelingsovereenkomst (op afstand) die strekt tot het bemiddelen bij het tot stand komen van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Leverancier
9. Overeenkomst tot dienstverlening: de overeenkomst tot het verlenen van een of meerdere diensten door Uw Poolse Tolk.
10. Website: de website die Uw Poolse Tolk gebruikt is www.uwpoolsetolk.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Uw Poolse Tolk en iedere overeenkomst tussen Uw Poolse Tolk en een Opdrachtgever en op elke dienst die via (de website van) Uw Poolse Tolk wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Uw Poolse Tolk, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Uw Poolse Tolk aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website(s) van Uw Poolse Tolk zijn gepubliceerd, zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Uw Poolse Tolk is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 Het Aanbod
1. Alle door Uw Poolse Tolk gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Uw Poolse Tolk is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Uw Poolse Tolk het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Uw Poolse Tolk gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Uw Poolse Tolk niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
4. Eventuele levertijden in het aanbod van Uw Poolse Tolk zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Uw Poolse Tolk niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Uw Poolse Tolk heeft aanvaard en Uw Poolse Tolk de aanvaarding heeft bevestigd.
2. Een Aanbod kan door Uw Poolse Tolk via de website gedaan worden, telefonisch, per e-mail of mondeling.
3. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard, zal Uw Poolse Tolk de overeenkomst met Opdrachtgever schriftelijk (per e-mail) bevestigen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Uw Poolse Tolk daaraan niet gebonden.
5. Uw Poolse Tolk is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4A Duur van de overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Uw Poolse Tolk een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. Zowel Opdrachtgever als Uw Poolse Tolk kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Uw Poolse Tolk ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
5. Zowel Opdrachtgever als Uw Poolse Tolk kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Uw Poolse Tolk nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1. Uw Poolse Tolk zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Uw Poolse Tolk het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.
2. De uitvoering van de overeenkomst houdt in dat Uw Poolse Tolk zich inspant de voor Opdrachtgever onderzoek te verrichten en opties aan Opdrachtgever voorlegt en na akkoord van Opdrachtgever, Opdrachtgever doorverwijst naar de betreffende leverancier of namens Opdrachtgever een overeenkomst sluit met de Leverancier.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uw Poolse Tolk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uw Poolse Tolk worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Uw Poolse Tolk zijn verstrekt, heeft Uw Poolse Tolk het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Uw Poolse Tolk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Uw Poolse Tolk is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Uw Poolse Tolk bekend was.
5. Opdrachtgever vrijwaart Uw Poolse Tolk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
6. Indien Uw Poolse Tolk ten behoeve van Opdrachtgever overeenkomsten dient te sluiten, wijzigen of beëindigen, of andere rechtshandelingen dient te verrichten is dit slechts mogelijk indien en voor zover Partijen een adequate volmacht hebben getekend waarin de vereiste (rechts)handelingen duidelijk zijn vastgelegd. Indien de gegeven volmacht door Opdrachtgever op schriftelijke wijze wordt ingetrokken, terwijl er door Uw Poolse Tolk onder dit volmacht al rechtshandelingen zijn verricht, kunnen de reeds gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Meerwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Uw Poolse Tolk is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Uw Poolse Tolk gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Artikel 7 (Op)Levering
1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Uw Poolse Tolk of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Uw Poolse Tolk recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Indien gedurende de vertraging van Opdrachtgever prijzen bij Leverancier zijn gewijzigd, dient Opdrachtgever deze gewijzigde prijzen te voldoen, ook al wijken deze prijzen af van de in het aanbod en/of offerte aangegeven prijzen. In geen geval zijn de termijnen fatale termijnen.
2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Uw Poolse Tolk bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Uw Poolse Tolk gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
4. Uw Poolse Tolk spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Uw Poolse Tolk.
5.De aard van de werkzaamheden van Uw Poolse Tolk brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Uw Poolse Tolk nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Uw Poolse Tolk.

Artikel 8 Uitvoering dienstverlening Leverancier
1. Leverancier draagt zorgt voor de uitvoering van de dienst indien Uw Poolse Tolk bemiddelt bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier. Op de dienst van Leverancier zijn de algemene voorwaarden van Leverancier van toepassing.
2. Opdrachtgever is verplicht de juiste informatie te verstrekken voor de uitvoering van de overeenkomst door Leverancier.
3. Eventuele afspraken met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening met Leverancier, dient te geschieden in overleg met leverancier.

Artikel 9 Annulering overeenkomst Leverancier
1. Indien Opdrachtgever een reeds gesloten overeenkomst met Leverancier wenst te annuleren, dient dit conform de voorwaarden van Leverancier te geschieden. Opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de verplichtingen en voorwaarden van Leverancier.
2. Indien een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier geannuleerd wordt door Leverancier, kan Opdrachtgever in samenspraak met Leverancier een nieuwe overeenkomst overeenkomen. Indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van het aangepaste aanbod, komt Opdrachtgever slechts in aanmerking voor vergoeding van de kosten indien en voor zover dat mogelijk is volgens de voorwaarden van Leverancier.
3. Uw Poolse Tolk is in geen elk geval aansprakelijk voor de schade ten gevolge van het annuleren van een overeenkomst door Leverancier.

Artikel 10 Prijzen
1. Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
2. De in het aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen van overheidswege. Eventuele bijkomende kosten zoals reis-, en parkeerkosten kunnen in rekening gebracht worden tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3. Indien sprake is van diensten waarvan er prijsschommelingen op de (financiële) markt zijn en waarop Uw Poolse Tolk geen invloed heeft, kan Uw Poolse Tolk deze diensten met variabele prijzen aanbieden. Bij het aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.
4. Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door Uw Poolse Tolk naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen deze drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling.

Artikel 11 Betaling en incassobeleid
1. Opdrachtgever dient te voldoen aan zijn betalingsverplichting binnen de opgegeven betalingstermijn en op de aangegeven betalingsmethode.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Uw Poolse Tolk heeft het recht de door de Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Uw Poolse Tolk kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Uw Poolse Tolk kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
4. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet na een nadere ingebrekestelling binnen de daarin gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever in verzuim.
5. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Uw Poolse Tolk zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
6. Indien Uw Poolse Tolk meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Uw Poolse Tolk is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
2. Bovendien is Uw Poolse Tolk bevoegd de door haar en Opdrachtgever bestaande overeenkomst(en), voor zo ver deze nog niet is/zijn uitgevoerd, zonder rechterlijke overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Uw Poolse Tolk gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever.
3. Voorts is Uw Poolse Tolk bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Uw Poolse Tolk op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Uw Poolse Tolk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.Uw Poolse Tolk behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Risico-overgang en vrijwaring
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze aan Opdrachtgever feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van door Opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
2. Met uitzondering van opzet en/of ernstige roekeloosheid van Uw Poolse Tolk en/of Leverancier, vrijwaart Opdrachtgever Uw Poolse Tolk en/of Leverancier voor alle aanspraken ter zake van alle schadevergoeding welke verband houdt met het gebruik van de door Leverancier geleverde diensten.

Artikel 14 Overmacht
1. Uw Poolse Tolk en Leverancier zijn niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van (toe)leveranciers van Uw Poolse Tolk, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van (toe)leveranciers die door Opdrachtgever en/of Leverancier aan Uw Poolse Tolk zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van Uw Poolse Tolk en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Uw Poolse Tolk buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Uw Poolse Tolk heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Uw Poolse Tolk haar verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voor zo veel Uw Poolse Tolk ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Uw Poolse Tolk gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 15 Beperking aansprakelijkheid
1. Uw Poolse Tolk bemiddelt uitsluitend tussen Opdrachtgever en Leverancier. De betreffende Leverancier draagt zelf alle verantwoordelijkheid en is aansprakelijk voor de feitelijke uitvoering van de overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever. Uw Poolse Tolk is niet aansprakelijk voor de (feitelijke) uitvoering van een overeenkomst tussen een Opdrachtgever en een Leverancier.
2. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Uw Poolse Tolk jegens Opdrachtgever, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Uw Poolse Tolk in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
3.Uw Poolse Tolk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van de door Uw Poolse Tolk aangeboden diensten van Leveranciers, is uitgesloten.
4. Uw Poolse Tolk is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of die van gelinkte websites. Uw Poolse Tolk streeft ernaar om het aanbod op de Website zoveel mogelijk up to date te houden en kan niet aansprakelijk gesteld worden door Opdrachtgever voor het niet beschikbaar zijn van een product of dienst die via/op de Website van Uw Poolse Tolk wordt aangeboden.
5. Uw Poolse Tolk is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
6. Opdrachtgever vrijwaart Uw Poolse Tolk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband staan met de uitvoering van de overeenkomst binnen de grenzen van de door de Opdrachtgever afgegeven volmacht.
7. Uw Poolse Tolk staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Uw Poolse Tolk verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Uw Poolse Tolk vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Uw Poolse Tolk binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Uw Poolse Tolk gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Uw Poolse Tolk de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@uwpoolsetolk.nl.

2. Indien Uw Poolse Tolk op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Uw Poolse Tolk berusten uitsluitend bij Uw Poolse Tolk en worden niet overgedragen aan Koper.
2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Uw Poolse Tolk rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uw Poolse Tolk. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Uw Poolse Tolk opgeleverde zaken, dient Uw Poolse Tolk expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Koper verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Uw Poolse Tolk rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 18 Geheimhouding
1. Uw Poolse Tolk en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien Uw Poolse Tolk op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Uw Poolse Tolk zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Uw Poolse Tolk niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Uw Poolse Tolk en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 19 Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten die via de website van Uw Poolse Tolk wordt aangeboden of anderszins klachten heeft over de overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@uwpoolsetolk.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Uw Poolse Tolk de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Uw Poolse Tolk zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 23 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Uw Poolse Tolk en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Uw Poolse Tolk heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Uw Poolse Tolk en Opdrachtgever worden beslecht bij de bevoegde rechtbank Gelderland tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Dutch