Algemene voorwaarden Uw Poolse Tolk vertaaldiensten

Uw Poolse Tolk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72026774 en is gevestigd aan de Houthakkersweg 52 (8091 DB) te Wezep.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
3. Particulier: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
4. Opdrachtgever: het Bedrijf dat een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: Uw Poolse Tolk.
6. Aanbod: Ieder schriftelijk en mondeling aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener.
7. Diensten: de diensten die Uw Poolse Tolk aanbiedt zijn vertaaldiensten in de breedste zin des woords.
8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Uw Poolse Tolk ter zake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten.
9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
10. De website die door Uw Poolse Tolk gebruikt wordt is www.uwpoolsetolk.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod (inclusief prijsopgaven) van Uw Poolse Tolk, elke overeenkomst tussen Uw Poolse Tolk en Opdrachtgever en op elke dienst die door Uw Poolse Tolk wordt aangeboden.
2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Uw Poolse Tolk aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Uw Poolse Tolk is gepubliceerd.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Uw Poolse Tolk is overeengekomen. De voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod
1. Alle door Uw Poolse Tolk gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt.
2. Uw Poolse Tolk is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Uw Poolse Tolk het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Uw Poolse Tolk gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Uw Poolse Tolk niet binden.
4. Termijnen in het aanbod van Uw Poolse Tolk zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Uw Poolse Tolk niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Dienstverlener heeft aanvaard.
2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Uw Poolse Tolk, zal Uw Poolse Tolk de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal veertien dagen geldig, daarna kan Uw Poolse Tolk niet meer aan een Aanbod gehouden worden.
3. Uw Poolse Tolk is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Uw Poolse Tolk aan Opdrachtgever.
5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en/of binnen deze periode uitgevoerd worden.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst
1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Uw Poolse Tolk een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.
2. Zowel Opdrachtgever als Uw Poolse Tolk kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Uw Poolse Tolk ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6. Zowel Opdrachtgever als Uw Poolse Tolk kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Uw Poolse Tolk nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
7. Het herroepingsrecht is voor bedrijven uitgesloten. Ingeval van annulering nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, is Opdrachtgever zijnde een bedrijf, het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd.
8. Tot veertien dagen voor de aanvangsdatum van de overeenkomst kan een particulier de overeenkomst kosteloos opzeggen, tenzij Uw Poolse Tolk reeds is aangevangen met de uitvoering van de dienstverlening. In dat geval dient Opdrachtgever de reeds door Uw Poolse Tolk gemaakte kosten te vergoeden.
9. Tussentijdse opzegging is mogelijk indien dat expliciet is overeengekomen.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere vertaaldiensten nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Uw Poolse Tolk is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
2. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Uw Poolse Tolk gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
3. Eventuele wijzigingen in de opdracht heeft tot gevolg dat eventuele termijnen opgeschort en/of verplaatst kunnen worden.

Artikel 7 – Prijzen en betaling
1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Indien Uw Poolse Tolk op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, kunnen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten alsmede parkeerkosten) gerekend worden.
2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Uw Poolse Tolk gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste drie maanden.
4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Uw Poolse Tolk te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Uw Poolse Tolk. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever na expliciete en schriftelijke toestemming van Uw Poolse Tolk een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Artikel 8 – Incassobeleid
1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Particulier ontvangt eerst een schriftelijke herinnering met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het verschuldigde bedrag te voldoen, bij gebreke waarvan de Particulier in verzuim is.
2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Uw Poolse Tolk zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
3. Indien Uw Poolse Tolk meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst
1. Uw Poolse Tolk zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. Bij de uitvoering van de diensten is Uw Poolse Tolk niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Opdrachtgever dient voorafgaand aan de opdracht een duidelijke inhoudelijke toelichting te geven en Uw Poolse Tolk de beschikking te geven over alle (overige) relevante gegevens, stukken en/of documentatie. Het tijdig verzenden en de inhoud van deze informatie komt steeds voor risico en rekening van Opdrachtgever.
3. Uw Poolse Tolk is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
4. Indien Opdrachtgever bepaalde terminologie wenst te gebruiken in de vertaalde stukken, dient deze terminologie tijdig aan Uw Poolse Tolk verstrekt te worden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het controleren op de juistheid van specifieke begrippen en/of wezenlijke onderwerpen. Hieronder wordt tevens verstaan specifieke geldbedragen.
5. Indien Opdrachtgever een schriftelijke vertaling wenst van zijn stukken, dient hij een goed leesbare tekst aan te leveren. Bij gebreke hiervan heeft Uw Poolse Tolk het recht zijn diensten c.q. werkzaamheden op te schorten, te stoppen of meerkosten te rekenen.
6. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Uw Poolse Tolk zijn diensten onder normale en goede omstandigheden kan uitvoeren, althans dat deze omstandigheden voldoen aan de wettelijke eisen in het kader van arbeidsomstandigheden.
7. Indien Uw Poolse Tolk ten behoeve van Opdrachtgever overeenkomsten dient te sluiten, wijzigen of beëindigen, is dit slechts mogelijk indien en voor zover Partijen een adequate volmacht hebben getekend waarin de vereiste (rechts)handelingen duidelijk zijn vastgelegd.

Artikel 10 – (Op)Levering
1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Uw Poolse Tolk of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Uw Poolse Tolk recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
2. Nimmer is een opgegeven termijn een fatale termijn. Opdrachtgever dient Uw Poolse Tolk eerst schriftelijk in gebreke te stellen en vervolgens een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen.
3. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Uw Poolse Tolk bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Uw Poolse Tolk gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
5. Uw Poolse Tolk spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Uw Poolse Tolk.
6.De aard van de werkzaamheden van Uw Poolse Tolk brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Uw Poolse Tolk nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Uw Poolse Tolk.
7. Als levering van een opgestelde vertaling geldt het tijdstip van verzending van de e-mail, fax, afgifte aan een koerier of terpostbezorging. Tenzij anders overeengekomen bepaald Uw Poolse Tolk de wijze van af- of oplevering en wordt vertaalwerk niet in gedeelten opgeleverd.
8. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Uw Poolse Tolk medewerking te verlenen alsmede tijdige levering mogelijk te maken voor Uw Poolse Tolk.

Artikel 11 – Risico overgang
Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
1. Uw Poolse Tolk gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Uw Poolse Tolk de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@uwpoolsetolk.nl.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Uw Poolse Tolk verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Uw Poolse Tolk tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
3. Indien Uw Poolse Tolk op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting
1.Uw Poolse Tolk heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn.
2.Uw Poolse Tolk is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Uw Poolse Tolk is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 – Overmacht
1. Uw Poolse Tolk is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Uw Poolse Tolk wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Uw Poolse Tolk, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Uw Poolse Tolk zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Uw Poolse Tolk buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid
1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Uw Poolse Tolk, is Uw Poolse Tolk uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Uw Poolse Tolk binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Uw Poolse Tolk deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Uw Poolse Tolk in staat is om adequaat te reageren.
2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Uw Poolse Tolk leidt tot aansprakelijkheid van Uw Poolse Tolk, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen.
3. Uw Poolse Tolk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Uw Poolse Tolk geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.
4. Uw Poolse Tolk is nimmer aansprakelijk voor vertaalfouten in de schriftelijke stukken
5 De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Uw Poolse Tolk per gebeurtenis per jaar uitkeert.
6. Uw Poolse Tolk is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
7. Uw Poolse Tolk is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur.
8. Uw Poolse Tolk staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Uw Poolse Tolk verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Uw Poolse Tolk sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade.
10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Uw Poolse Tolk vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Uw Poolse Tolk binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 – Geheimhouding
1. Uw Poolse Tolk en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
2. Indien Uw Poolse Tolk op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Uw Poolse Tolk zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Uw Poolse Tolk niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
3. De geheimhoudingsverplichting leggen Uw Poolse Tolk en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Uw Poolse Tolk berusten uitsluitend bij Uw Poolse Tolk en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.
2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Uw Poolse Tolk rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Uw Poolse Tolk. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Uw Poolse Tolk opgeleverde zaken, dient Uw Poolse Tolk expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Uw Poolse Tolk rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Uw Poolse Tolk verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
2. Opdrachtgever vrijwaart Uw Poolse Tolk van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
3. Opdrachtgever vrijwaart Uw Poolse Tolk voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Uw Poolse Tolk verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten
1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Uw Poolse Tolk of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@uwpoolsetolk.nl met als onderwerp “klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Uw Poolse Tolk de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Uw Poolse Tolk zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht
1. Op de rechtsverhouding tussen Uw Poolse Tolk en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Uw Poolse Tolk kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.
3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Uw Poolse Tolk en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Poland